Medezeggenschapsraad

Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit twee leerkrachten en de oudergeleding bestaat uit twee ouders. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierin is geregeld welke zaken besproken worden, van advies worden voorzien of instemming behoeven. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen.  De oudergeleding van de MR bestaat uit:

 • Mevrouw L. Agadour (voorzitter)
 • Mevrouw M. Keindl (vice-voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Juf Saida Neumann (secretaris)
 • Juf Maryam Agadour (lid)

Bevoegdheden

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe aan de verschillende medezeggenschapsorganen.

Algemene bevoegdheden

De algemene bevoegdheden van de MR bestaan uit drie rechten:

 • het recht op overleg (artikel 6 Wms);
 • het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
 • het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Bijzondere bevoegdheden: instemming of advies?

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. De instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen volgens de Wms, vindt u in het overzicht hieronder. Het overzicht is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Van de wettelijke verdeling van bevoegdheden kan bij reglement worden afgeweken op initiatief en met instemming van 2/3 deel van de MR.

Overzicht bevoegdheden medezeggenschapsraad

 • Minimaal 6x per jaar een MR en/of MR-directie overleg plannen en uitvoeren
 • Minimaal 1 x per jaar een start/ inloop bij de nieuwjaarsreceptie of tijdens een vraag-maar-raak sessie
 • Minimaal 1x per jaar een bijeenkomst met het personeel voor het ophalen van ‘wat er speelt’ bij het personeel

De MR toetst de besluiten die zij ter instemming of advies krijgt voorgelegd aan de volgende criteria:

 • Het kind op 1 – heeft het besluit een verbetering van de ontwikkeling van het kind tot gevolg?
 • Identiteit op 2 – voldoet het voorstel aan de islamitische richtlijnen en/of is het in overeenstemming met de islamitisch karakter van de school?
 • De directie op 3 – vergroot het besluit de kwaliteit van het onderwijs?
 • De leerkracht op 4 – heeft het besluit een verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers tot gevolg en/of is er binnen het personeel draagvlak voor?
 • De ouders op 5 – vergroot het besluit de betrokkenheid van de ouders en/of is er draagvlak voor het besluit? 

 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind (ouderbetrokkenheid)
 • Het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en het volgen van ontwikkelingen hieromtrent (kwaliteit onderwijs)
 • Bewaken en borgen van de islamitische identiteit (identiteit)
 • Het bewaken van de duurzame inzetbaarheid van personeel (werkdruk geleden)
 • Bewustwording stimuleren van gezonde leefstijl (eten en drinken)

De MR heeft als doelstelling om dit op een proactieve en positief-kritische manier aan te pakken.