Kwaliteitsgroepen

Kwaliteitszorg en ambitie

Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin de school erin slaagt haar doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, het bevoegd gezag, de overheid, het team, ouders en leerlingen. In onze opvatting wordt kwaliteit dus bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen worden bepaald door de overheid en de school. Dit in dialoog met relevante groeperingen. Op basis van die dialoog bepaalt de school haar koers, rekening houdend met hetgeen de groeperingen willen, maar uiteraard niet tegen elke prijs. De school blijft hierin haar eigen verantwoordelijkheid hebben. We hebben de afgelopen jaren enorm ingestoken op de kwaliteitszorg en hebben de focus nu gelegd op nog beter borgen en nog meer verdiepen. In de bijlage ons ambitieplan voor het schooljaar 2019 – 2020.

 

Ambitieplan kwaliteitsgroep Kwaliteitszorg & Ambitie

Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van onze school. Dit betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat dit begrip werkelijk betekent.

  • Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein. Hierbij betrekken we buitenschoolse connecties.
  • Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap. Dit doen we onder andere door meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.

Ten aanzien van dit domein hebben we al jaren een planmatige aanpak die we ook dit schooljaar, waar mogelijk, zullen intensiveren. In ons ambitieplan is te lezen waar in ieder geval in het schooljaar 2019 – 2020 veel aandacht voor zal zijn.

Wereldoriëntatie & Digitale geletterdheid

Hoge ouderbetrokkenheid levert de school veel voordelen op. Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Door te investeren in goede communicatie, voelen ouders zich eerder verbonden met onze school en diens leerkrachten. Dat maakt het aanzienlijk makkelijker om eventuele problemen en vragen op te lossen. Ook samenwerking bij onderwijsondersteuning door ouders thuis (bijvoorbeeld bij huiswerk maken) is dan beter te regisseren. Het gegeven dat we hier een aparte kwaliteitsgroep voor hebben, impliceert het belang dat we hieraan hechten. Dit wordt een ander maal ondersteund door het ambitieplan dat in het schooljaar 2019 – 2020 een vervolg krijgt.

Onderwijsresultaten & Onderwijsproces

Er is vanaf het schooljaar 2016 – 2017 enorm geïnvesteerd in het onderwijsproces met als kers op de taart dat onze school de tweede school is met het schoolcertificaat ‘Expliciete Directe Instructie’. Bovendien hebben we in drie schooljaren vier van de in totaal 10 EDI-ambassadeurs weten voort te brengen. Meer dan in het verleden, is er sprake van orde en structuur. De lessen hebben een duidelijke opbouw, er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de onderwijstijd en er is voldoende differentiatie. Uiteindelijk dienen alle interventies te resulteren in onze ambitie om een bovengemiddelde vaardigheidsgroei te realiseren bij alle vakgebieden en bij alle leerlingen. Ons ambitieplan 2019 – 2020 zal hierin ondersteunend zijn.

Taal & Rekenen

Kerndoelen (Nederlandse taal en rekenen) geven een globale beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Ze beschrijven waar de leerlingen mee bezig moeten zijn en niet wat ze moeten kunnen (geformuleerd als “de leerling leert”). Kerndoelen zijn in feite inspanningsverplichtingen voor scholen. Referentieniveaus beschrijven eveneens de kennis, inzicht en vaardigheden van Nederlandse taal en rekenen, maar dan in de vorm van beheersingsdoelen. Het zijn resultaatverplichtingen (geformuleerd als “de leerling kan”). Op onze school trachten we middels allerlei interventies het hoogst haalbare na te streven bij onze kinderen. In ieder geval voor de basisvakken Taal & Rekenen. Elk schooljaar hebben we dan ook professionaliseringstrajecten die ten dienste staan van deze domeinen. In het ambitieplan 2019 – 2020 leest u een aantal van onze doelstellingen.