Communicatie

Schoolplan

Dit beleidsplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2023-2027 weer. In het schoolplan staat alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in het schoolplan moet staan. Te denken valt aan het onderwijskundig en personeelsbeleid. Het schoolplan is in te zien bij de directie en na te lezen op de website.

Klik hier om het schoolplan in te zien.

Schoolgids

Jaarlijks wordt de schoolgids via de website beschikbaar gesteld met daarin opgenomen alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in een schoolgids moet staan. In de schoolgids beschrijven we beknopt, hoe we inhoudelijk en organisatorisch ons onderwijs ingericht hebben. Via hyperlinks wordt verwezen naar meer informatie. De schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd op de website.

 

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend krijgen ouders informatie of handvatten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Zo is er een bijeenkomst waar, aan de hand van praktijkvoorbeelden en materialen, informatie wordt gegeven over hoe thuis het kind waarmee te helpen.

Activiteitenkalender

Alle geplande activiteiten voor het komende schooljaar zijn terug te vinden in de activiteitenkalender, te denken valt aan de vergaderingen, opvoeringen Klas op de Plank, groeps- en schoolactiviteiten, startgesprekken en projectweken.

Bekijk agenda

Medezeggenschapsraad

In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Er wordt volgens een vergaderschema bijeengekomen. Er wordt gewerkt met een agenda en er worden notulen gemaakt. Alle schoolse zaken komen aan bod. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders bepaald.

Klik hier om de medezeggenschapsraad in te zien.

Parro

(Belangrijke) groeps- of schoolgerelateerde mededelingen, die zich minder goed lenen voor alleen een korte mededeling op de website, worden via een mededeling of brief digitaal verzonden. Brieven of berichten worden digitaal verzonden via Parro. Ouders kunnen via Parro de school ook berichten sturen.

Klik hier om in te loggen op Parro.

Scholen op de kaart

Op deze site vind je veelzijdige informatie over onze school en andere basisscholen. Deze informatie wordt deels door de overheid aangeleverd en deels door de school aangevuld.

Klik hier om Al Iman op ‘Scholen op de kaart’ in te zien.

Documentatie

De school heeft ook veel beleidsstukken die als bijlage fungeren van het schoolplan of de schoolgids, dan wel hier los van staan. Te denken valt aan het kwaliteitszorgbeleid en het anti-pestprotocol. Een aantal van deze beleidsstukken wordt gepubliceerd op de website en het overige is in te zien bij de directie.

Vraag maar raak

Tijdens de vraag-maar-raaksessie worden ouders in de gelegenheid gesteld om alle vragen te stellen betreffende het onderwerp dat geagendeerd staat.

Huisbezoek

Indien zich een uitzonderlijke situatie voordoet, kan een huisbezoek plaatsvinden. Te denken valt aan een overlijdensgeval.

Website

Onze website bevat alle relevante informatie over onze school en wordt regelmatig bijgewerkt met actuele informatie. Hierin staan ook actuele roosters, overzichten van het schooljaar en diverse praktische gegevens.

Nieuwjaarsreceptie

In augustus/september wordt de ‘nieuwjaarsreceptie’ gepland. Ouders en leerlingen leren elkaar hier al voor het nieuwe schooljaar kennen en raken betrokken met elkaar.

Startgesprek

Het jaar start met een gesprek tussen ouders, leerling en leraar. Daarnaast vindt er afstemming plaats over hoe de ontwikkeling van het kind het best gestimuleerd kan worden en hoe de onderlinge communicatie wordt georganiseerd. Onze school organiseert geen rapport- of 10-minutengesprekken. Tijdens het startgesprek wordt met de leerkracht de afspraak gemaakt hoe en welke informatie met elkaar gedeeld gaat worden.

Televisie

Bij de ingang van de school en op de eerste etage hangt een televisie. Hierop worden, indien nodig, belangrijke mededelingen bekend gemaakt. Op de eerste etage hebben we twee televisies hangen, die betrekking hebben op Actief burgerschap en het Schoolklimaat.

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunnen ouders de toetsgegevens en andere informatie over hun kind inzien. In het systeem staan de bij school bekende personalia en medische zaken.

Klik hier om in te loggen.