Update spoedbericht en sluiting school

Update spoedbericht en sluiting school

Deel nieuws

UPDATE SPOEDBERICHT: SCHOOLSLUITING TOT EN MET MAANDAG AANSTAANDE
Gericht tot: groep 4-8
Beste ouders, Assalamoe alaikoem,
 
Allereerst wil ik u oprecht danken voor de wijze waarop u bent omgegaan met het voorgaande bericht. De collega’s op school hebben aangegeven dat ouders begrip- en respectvol reageren. Omdat we merken dat er nog steeds ouders komen, willen we u in de gelegenheid stellen om tot 22.00 uur naar school te komen. Meester Othman en/of ondergetekende zullen u ontvangen/wegwijs maken. Voor wat betreft het afstandsonderwijs het volgende:
  • Donderdag (morgen) starten we van 11.00 uur tot 14.30 uur. Leerkrachten geven instructies op in ieder geval de hoofdvakken Rekenen, Spelling en Taal.
  • Vrijdag starten we om 9.00 uur. De eindtijd is 12.00 uur. Het programma bevat naast voornoemde hoofdvakken ook het Begrijpend leesonderwijs.
  • Maandag (en eventueel daarna) wordt het protocol strikt gevolgd met dien verstande dat er een pauze wordt ingelast op het moment dat de leerkracht zich moet laten testen. Hier wordt u door de leerkracht nader over bericht.
 
Bent u niet in de gelegenheid om uw kind om welke reden dan ook deel te laten nemen aan het afstandsonderwijs dan verzoeken we u met klem een bericht hierover te sturen naar de groepsleerkracht. Om geruis te voorkomen en de start enigszins soepel te laten verlopen zal de leerkracht pas na 14.30 uur contact met u opnemen over eventuele afwezigheid van uw kind.
 
Als bijlage doe ik u ons protocol ‘Afstandsonderwijs’ toekomen. Zoals in dit bericht aangegeven dient dit als richtlijn voor de komende twee dagen. Voor maandag (en wellicht onverhoopt ook dinsdag) zal dit document strikter gevolgd worden. Ik sluit wederom af met een woord van dank, ook gericht tot mijn collega’s.
 
Ik wens u, uw kinderen en de groepsleerkrachten veel succes!
Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer