Nevenvestiging

Deel nieuws

Beste ouders, verzorgers,

Assalamoe alaikoem,

In deze brief informeer ik u nader over de ontwikkelingen die betrekking hebben op de schoolgrootte.

Tweede school van de baan

Op 28 januari 2021 heb ik u bericht dat de gemeente Almere een van Nederlands snelst groeiende steden is en zelfs is toegetreden tot de vijf grootste steden van Nederland, de zogenoemde G5. De Almeerse bevolking groeit rap en daarmee groeit ook de islamitische gemeenschap. Op basisschool Al Iman ervaren wij jaarlijks de gevolgen van die groei en daarmee een groeiende belangstelling voor onze school. In het afgelopen decennium is het leerlingenaantal bijna verdubbeld van 207 leerlingen naar 382 leerlingen. Wij kunnen nauwelijks nieuwe leerlingen plaatsen en hanteren daarom wachtlijsten. Als schooldirecteur moet ik de kwaliteit van het onderwijs waarborgen door onder meer de omvang van Al Iman beheersbaar te houden. Het stichten van een tweede islamitische school is helaas (nog) niet mogelijk gebleken, het openen van een nevenvestiging van Al Iman wel.

Nevenvestiging

De school is uit haar jas gegroeid. Alle groepslokalen worden benut en de toneelzaal is onlangs gereserveerd voor de instroomgroep. De gemeente heeft in de eerste week van juni definitief bevestigd dat we recht hebben op extra lokalen. Er is helaas geen mogelijkheid om bij te bouwen of tijdelijk containers te plaatsen op of in de nabijheid van de huidige locatie. Onze voorkeur ging daarom uit naar leegstaande lokalen in Stedenwijk. De gemeente heeft echter aangegeven dat er in heel Almere maar een mogelijkheid was, namelijk een schoolgebouw aan de Operetteweg 96 in Muziekwijk.

De school krijgt binnenkort de sleutels overhandigd en mag per 1 juli 2022 dit gebouw formeel betreden. Alhoewel elke verandering zijn uitdagingen kent, is het onder de streep goed nieuws dat onze school een nevenvestiging krijgt. De gemeente heeft ons toegezegd dat ze in de toekomst graag meekijkt naar andere locaties die vrijkomen. Kent u te zijner tijd schoolgebouwen die per schooljaar 2023/2024 sluiten dan houden wij ons aanbevolen dit van u te vernemen opdat we met de gemeente deze opties kunnen verkennen.

Indeling

We hadden graag gewild dat we u eerder over de nevenvestiging hadden kunnen berichten, zij het dat we twee weken geleden hebben vernomen dat we het gebouw per 1 juli kunnen betreden. Voornoemd bericht is zoals gezegd goed nieuws maar we realiseren ons dat bij een gedeeltelijke verhuizing veel komt kijken, voor leerlingen, ouders en personeelsleden.

We hebben vier lokalen toegezegd gekregen. Zowel het team als de MR hebben zich over de (voorkeur van de) groepsindeling aan de Operetteweg gebogen.

De meest haalbare opties zijn:

– Groep 1/2 A, groep 1/2 B, groep 1/2 C en groep 1/2 D;

– Groep 1/2 A, B, C of D, groep 3 A of B, groep 4 A of B en groep 5/6;

– Groep 7 A en B en groep 8 A en B;

Vanwege de verregaande gevolgen is besloten dat het bestuur, als eindverantwoordelijke van onze stichting, in dezen de knoop doorhakt. U verneemt op zeer korte termijn welk besluit genomen is.

Tijdpad

Op korte termijn treffen we voorbereidingen ten behoeve van de verhuizing. Afhankelijk van het bestuursbesluit zal ook gekeken worden naar de schooltijden en andere regelzaken. U kunt er gerust op zijn dat we het vertrouwen hebben dat dit voorspoedig zal verlopen inchaAllah. In dit kader is zelfs een ‘verhuiscoördinator’ benoemd in de persoon van Nadir el Kaddouri. Na bekendmaking van de verhuizende groepen zal hij ook voor u als ouder beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer